Flaga polski do zmiany języka Flaga angielski do zmiany języka

Zapraszamy na XXVII edycję Welconomy Forum in Toruń 16-17 marca 2020

Polityka prywatności
 
Polityka ochrony prywatności
 
Wstęp
 
 1. Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" z siedzibą w Toruniu (dalej: Stowarzyszenie) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.welconomy.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88). 

 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Stowarzyszenie. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Stowarzyszenie, sposób wykorzystywania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje o korzystaniu z plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Stowarzyszanie środków i metod ochrony danych osobowych. 

 

 

I. Podstawowe Pojęcie
 
 • dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

 • przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępniania i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

 • naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

 • użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie;

 • klient – podmiot, na rzecz którego Stowarzyszenie świadczy usługi lub nabywa towary od Stowarzyszenia. 

 

 

II. Administrator Danych Osobowych
 
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Przy Skarpie 10H/12, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000056969, NIP: 9562025642, REGON: 87125292200000.
 
 
III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników
 
 1. Stowarzyszenie, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł;

 2. Stowarzyszenie, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług. 

 3. Stowarzyszenie uzyskuje dane osobowe, w szczególności w zakresie:

 • Informacji kontaktowych (tj. nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);

 • Służbowych informacji kontaktowych (tj. stanowisko, dział i nazwa instytucji);

 • Potrzebnych do wystawienia faktury VAT (tj. NIP, REGON,KRS)

 • Dostarczanych treści (tj. zdjęcia, artykuły i komentarze)

 

 

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych
 
 1. Stowarzyszenie zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania. 

 2. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi;

 3. Stowarzyszenie zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem;

 4. Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa;

 5. Stowarzyszenie podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

 6. Stowarzyszenie oświadcza, że:

 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

 • dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 1. Dostęp do danych osobowych posiada: Stowarzyszenie, jej pisemnie upoważnienie pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Stowarzyszenie;

 2. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

 3. Stowarzyszenie oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;

 4. Gromadzone przez Stowarzyszenie dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Stowarzyszenie;

 • szacowanie ryzyka i doskonalenie działalności Stowarzyszenia (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzenie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;

 • wysyłki newslettera;

 • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w Stowarzyszeniu;

 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowych lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Stowarzyszenia;

 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Stowarzyszenia w tym zakresie;

 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy;

 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przechowywanie wskazanej dokumentacji i akt osobowych w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

 

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
 
 1. Stowarzyszenie nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 2. Stowarzyszenie może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Stowarzyszenie wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Stowarzyszenia. 

 

 

VI. Prawa Użytkowników
 
 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Stowarzyszenie danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Stowarzyszenie jest uprawnione do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Stowarzyszenia. W takich sytuacjach Stowarzyszenie dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności;

 4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Stowarzyszenia zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;

 5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: jedrzej.janiszewski@welconomy.pl

 

 

VII. Zmiany i aktualizacje Polityki
 
Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Stowarzyszenia dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. 
 
 
VIII. Kontakt
 
Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Stowarzyszeniem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Stowarzyszenie wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki. 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

zamknięcie cookie's ikona więcej informacji